...

Polityka Prywatności

Polityka prywatności

Niniejsza Polityka prywatności dotyczy wszystkich produktów oferowanych przez sklep www.persian.pl  i jest skierowana do Klientów tego Sklepu Internetowego. W przypadku jakichkolwiek pytań, dotyczących niniejszej Polityki prywatności, prosimy o kontakt pod numerem telefonu;

Tel. 696 859 987

lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: office@persian.pl

  1. Dane zbierane przez sklep internetowy

Dane zbierane podczas rejestracji

-Klient rejestrując się w Sklepie Internetowym podaje swoje dane dobrowolnie.

-Klient rejestrując się w Sklepie Internetowym podaje imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer identyfikacji podatkowej (NIP) (opcjonalnie), adres e-mail, telefon kontaktowy.

-W trakcie rejestracji Klient podaje login oraz hasło zabezpieczające konto Klienta w Sklepie Internetowym.  Login i hasło powinny być strzeżone przez Klienta przed wykorzystaniem przez osoby nieuprawnione.

  1. Dane zbierane podczas transakcji zakupu poprzez płatności online

W celu dokonania transakcji zakupu online, Klient może być zobowiązany do podania m.in.: typ karty kredytowej, numer karty kredytowej, datę ważności karty, numer CVV.

III. Dane zbierane automatycznie

Podczas wizyty Klienta na stronie Sklepu Internetowego automatycznie zbierane są dane adresu IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego.

Dane te mogą być zbierane przez pliki „cookies” („ciasteczka”), system „Google Analytics”.

Sklep Internetowy zbiera również dane Klientów, takie jak adres e-mail, dane adresu IP, którzy kontaktują się za pomocą strony internetowej Sklepu Internetowego.

  1. Wykorzystywanie danych przez Sklep internetowy

Wraz z akceptacją Regulaminu  Sklepu ,Klient wyraża zgodę, aby Sklep przetwarzał jego dane osobowe zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2002r., nr 101, poz. 926 ze zm.), niezbędne dla procesu realizacji umowy, celów marketingowych jak również celów określonych w Regulaminie.

Sklep, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 (Dz.U. 1997 nr 133 po. 833) o ochronie danych osobowych informuje, że dane osobowe Klientów są przechowywane w zbiorze danych:

Promocja Szkolenie Sprzedaż Radosław Sęk  ul.Dworcowa 9a/3 , 46-250 Wołczyn

Podane dane osobowe Klienta będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U Nr 101 poz. 926 z późn. zmianami) przez Sklep Promocja Szkolenie Sprzedaż Radosław Sęk  ul. Dworcowa 9a/3, 46-250 Wołczyn  REGON 532237799, NIP 751 140 71 95:

Sklep informuje, że jest Administratorem danych osobowych w rozumieniu z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych i przetwarza dane osobowe, w szczególności w celach:

-doprowadzenia do zawarcia i realizacji umów,

-dochodzenia wymagalnych roszczeń powstałych w związku z realizacją w/w umów,

-w celach marketingowych oraz

-w przypadku gdy jest to niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez Administratora oraz odbiorców danych.

W przypadkach przewidzianych w przepisach ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych Klientowi przysługuje prawo sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych, prawo żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych oraz prawo żądania ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.

Podanie danych osobowych (m.in. imię, nazwisko, adres zamieszkania, e-mail) w Sklepie Internetowym jest obowiązkowe jeśli Klient chce złożyć zamówienie.

Dane zbierane podczas transakcji zakupu online są wykorzystywane wyłącznie w celu realizacji płatności za złożone zamówienie.

Dane Klienta udostępniane są innym podmiotom, takim jak firmy kurierskie, operatorom płatności w celu realizacji zamówienia.

Dane zbierane automatycznie mogą być użyte do analizy zachowań Klientów na stronie Sklepu Internetowego, zbierania danych demograficznych o Klientach, do personalizacji zawartości stron Sklepu Internetowego.

Dane Klienta są udostępniane Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych oraz organom ścigania i organom wymiaru sprawiedliwości na mocy przepisów prawa.

  1. Zmiana danych

Klientowi przysługuje prawo uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania, zaniechania przetwarzania, usunięcia danych osobowych, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane. Pozostałe prawa i obowiązki Klienta w zakresie danych osobowych określa ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 ze zmianami).

Klient może samodzielnie dokonać zmiany danych podanych w systemie Sklepu Internetowego.

Zmianie nie podlegają dane użyte do transakcji zakupu, gdyż są one częścią dokumentu księgowego, oraz dane zbierane automatycznie.

 

  1. Usunięcie konta

Klient, który założył konto w Sklepie Internetowym, może w dowolnym czasie złożyć wniosek do Sklepu Internetowego o jego usunięcie. Usunięcie konta jest nieodwracalne i oznacza usunięcie wszelkich danych Klienta. Odtworzenie takiego konta nie będzie możliwe.

 

VII. Zabezpieczenie danych

Klient zobowiązany jest chronić poufność haseł i nazw użytkownika, które wykorzystuje w Sklepie Internetowym. Klient ponosi odpowiedzialność za przekazanie hasła i umożliwienie korzystania z konta przez osoby trzecie. Klient jest odpowiedzialny za działania mające miejsce przy wykorzystaniu hasła lub konta Klienta. Klient zobowiązuje się zawiadamiać Sklep Internetowy niezwłocznie o korzystaniu z jego konta przez osoby nieupoważnione lub o wszelkich innych znanych mu naruszeniach bezpieczeństwa.

 

VIII.  Polityka plików „cookies

-Czym są pliki „cookie”?

Poprzez pliki „cookies” należy rozumieć dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych preferencji. „Cookies” zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Samo wysłanie cookie do przeglądarki w żaden sposób nie może naruszać prywatności użytkownika. Informacje zawarte w cookie wykorzystywane mogą być jedynie przez stronę internetową, z której zostały wysłane. Wyłączenie obsługi cookie w przeglądarce, z której korzystasz nie wpłynie negatywnie na zawartość oraz funkcjonowanie naszych stron, może ono jedynie zmniejszyć wygodę korzystania z serwisu.

-Do czego stosujemy pliki „cookies”?

Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

-dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;

-tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

-utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;

 

Jakich plików „cookies” używamy?

W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne”  (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

 

Usuwanie plików „cookies”

W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

 

Rodo

RODO

Przetwarzanie danych osobowych w Promocja Szkolenie Sprzedaż Radosław  Sęk:

25 maja 2018 roku weszła w życie Ustawa z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000. Ustawa reguluje zasady ochrony Pani/Pana danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. nr 2016/679 (RODO).

 

Administratorem Pani/Pana Danych Osobowych jest Promocja Szkolenie Sprzedaż Radosław Sęk NIP:751  140 71 95 , REGON:532237799.

Z administratorem można skontaktować się pisemnie za pomocą poczty tradycyjnej na adres:

Promocja Szkolenie Sprzedaż Radosław Sęk ul. Dworcowa 9a/3, 46-250 Wołczyn

za pomocą poczty e-mail pod adresem: office@persian.pl

Ma Pani/Pan prawo do:

 

żądania od Administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych oraz otrzymania ich kopii,

żądania od Administratora sprostowania (poprawienia) Pani/Pana danych osobowych,

żądania od Administratora usunięcia Pani/Pana danych osobowych w sytuacji gdy przetwarzanie nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa,

żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,

wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,

przenoszenia Pani/Pana danych osobowych,

wniesienia skargi do Prezesa Urzędu ds. Ochrony Danych Osobowych (dane kontaktowe na stronie urzędu pod adresem www.uodo.gov.pl) w przypadku gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

 

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są ponieważ spełniony został co najmniej jeden z poniższych warunków art. 6 ust. 1 RODO:

wyraziła Pani/Pan zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów;

przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której Pani/Pan jest stroną , lub do podjęcia działań na Pani/Pana żądanie przed zawarciem umowy;

przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;

przetwarzanie jest niezbędne do ochrony Pani/Pana żywotnych interesów lub innej osoby fizycznej;

przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi;

przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią

 

Pani/Pana dane osobowe przetwarzamy w celu:

 

marketingu produktów,

realizacji produkcji,

realizacji sprzedaży produktów,

obsługi posprzedażowej m.in. reklamacji.

 

Kto może być odbiorcą Pani/Pana danych osobowych?

Pani/Pana dane osobowe udostępniamy tylko podmiotom, które ich potrzebują, abyśmy mogli zagwarantować wysoką jakość produktu. Dane przetwarzane są na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie z polecenia administratora. Nie udostępniamy żadnym podmiotom zewnętrznym Pani/Pana danych na użytek własny – jedynie do realizacji naszych produktów. Wszyscy partnerzy, którzy przetwarzają Pani/Pana dane osobowe  zapewniają bezpieczeństwo danych i wypełniają wszystkie obowiązki w zakresie ochrony danych osobowych.

 

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.