...

Regulamin

 

Regulamin Sklepu PERSIAN.PL
Niniejszy Regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym prowadzonym przez Sprzedającego

 

od adresem internetowym www.persian.pl . Sprzedającym jest PERSIAN sp. Z o.o. adres: ul. Wrocławska 123, 55-003 Chrząstawa Wielka, Regon: 527017900, NIP: 8961632142 Kontakt ze Sprzedającym można uzyskać:
pod numerem telefonu: 889 417 295
korzystając z adresów poczty elektronicznej: office@persian.pl
§ 1. Definicje
1.
Regulamin – niniejszy Regulamin.
2.
Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych, która na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie dokonuje zamówienia w Sklepie Internetowym.
3.
Zarejestrowany Klient – Klient posiadający Konto Użytkownika w Sklepie Internetowym, uzyskane w drodze Rejestracji.
4.
Niezarejestrowany Klient – Klient dokonujący zakupów w Sklepie Internetowym bez dokonania rejestracji Konta Użytkownika.
5.
Konsument – Klient będący osobą fizyczną, korzystająca ze Sklepu Internetowego w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
6.
Sprzedający – PERSIAN sp. Z o.o. adres: ul. Wrocławska 123, 55-003 Chrząstawa Wielka, Regon: 527017900, NIP: 8961632142
7.
Przedmiot transakcji – Towary wymienione i opisane na stronie internetowej Sklepu.
8.
Towar – rzecz ruchoma, prezentowana w Sklepie Internetowym, której dotyczy umowa sprzedaży.
9.
Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu ustawy Kodeks Cywilny, zawarta pomiędzy Sprzedającym, a Klientem za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
10.
Zamówienie – oświadczenie woli Klienta określające jednoznacznie rodzaj i ilość Towarów, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży.
11.
Czas realizacji zamówienia – czas, w jakim Sklep skompletuje zamówienie i przekaże do wysłania za pośrednictwem poczty lub kuriera, na adres wskazany przez Klienta;
12.
Koszyk – element Sklepu Internetowego, za pomocą którego Klient precyzuje szczegóły zamówienia takie jak: ilość produktów, adres dostawy, dane do faktury, sposób dostawy, sposób płatności, itp.;
13.
System teleinformatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń teleinformatycznych i oprogramowania, zapewniający przewarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych przez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego.
14.
Polityka Prywatności – dokument udostępniony Klientom, zawierający kluczowe informacje dotyczące ochrony prywatności Klientów tj. w szczególności ochrony danych osobowych oraz polityki plików cookies.
15.
Ustawa o prawach konsumenta – Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (tekst jednolity z dnia 24 czerwca 2014 r., Dz. U. z 2014 r., poz. 827)..
16.
Sklep Internetowy/Sklep – portal pod adresem internetowym www.persian.pl
§ 2. Postanowienia ogólne
1.
Sklep Internetowy Persian Furniture [dalej Sklep Internetowy lub Sklep], działający pod adresem internetowy www.persian.pl , jest własnością firmy PERSIAN sp. Z o.o. adres: ul. Wrocławska 123, 55-003 Chrząstawa Wielka, Regon: 527017900, NIP: 8961632142
2.
Adres korespondencyjny Sklepu: PERSIAN sp. Z o.o. adres: ul. Wrocławska 123, 55-003 Chrząstawa Wielka, Regon: 527017900, NIP: 8961632142
3.
4.
Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego pod adresem www.persian.pl
5.
Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym przez Klienta jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i akceptacja jego postanowień. Korzystanie ze Sklepu może się odbywać tylko i wyłącznie w oparciu o poniżej przedstawione zasady. Korzystanie ze Sklepu w jakiejkolwiek dostępnej formie oznacza przyjęcie do wiadomości i akceptację poniższego Regulaminu w całości. Klient oświadcza, że treść Regulaminu jest mu znana i zobowiązuje się do przestrzegania postanowień w nim zawartych.
6.
Regulamin określa ogólne zasady korzystania ze Sklepu w tym w szczególności prawa i obowiązki Klientów. W kwestiach w Regulaminie nieuregulowanych, zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego polskiego prawa, w szczególności Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (tekst jednolity z dnia 24 czerwca 2014 r., Dz. U. z 2014 r., poz. 827) i Kodeksu Cywilnego. Dokonując rejestracji lub jednorazowego zakupu za pośrednictwem portalu www.persian.pl. Klient – Użytkownik potwierdza, iż znana mu jest treść regulaminu i godzi się na jego obowiązywanie.
7.
Sklep Internetowy prowadzi sprzedaż detaliczną za pomocą sieci Internet.
8.
Wszystkie Towary oferowane w Sklepie są fabrycznie nowe, oryginalnie zapakowane, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski. Sklep może sprzedawać również produkty używane, ale wówczas fakt ten zostaje wyraźnie zakomunikowany.
9.
W ramach wymagań technicznych niezbędnych do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Sprzedający w celu realizacji zakupów, Klient powinien dysponować aktywnym kontem poczty elektronicznej (e-mail) oraz urządzeniem podłączonym do sieci Internet, spełniającym następujące minimalne wymagania techniczne:
o
przeglądarka internetowa Firefox 3+, Chrome 8+, IE 8+, Opera 9+, Safari 2+, IOS 4+ z włączoną obsługą cookies oraz javascript
o
zalecana minimalna rozdzielczość ekranu 1100 pikseli
10.
W celu zalogowania się do Sklepu, Klient obowiązany jest dokonać rejestracji Konta Użytkownika w Sklepie Internetowym, zaś przy każdorazowym logowaniu Klient będzie obowiązany podać login oraz hasło.
11.
Zarejestrowany Klient wyraża zgodę na otrzymywanie komunikatów lub informacji od Sklepu na adres poczty elektronicznej Klienta, wskazany przez niego numer telefonu komórkowego, jak i za pośrednictwem platformy www.persian.pl. Cofnięcie tej zgody jest równoznaczne z żądaniem usunięcia konta Zarejestrowanego Klienta.
12.
W przypadku wątpliwości co do prawdziwości danych podanych przez Zarejestrowanego Klienta, Sklep zastrzega
13.
Autorskie prawa majątkowe do elementów graficznych serwisu www.persian.pl, w tym do logo Sklepu, a także od układu i kompozycji tych elementów umieszczonych w Sklepie www.persian.pl przysługują Sprzedającemu. Zabronione jest wykorzystywanie elementów graficznych oraz ich układu i kompozycji, a także oznaczeń będących przedmiotem praw przysługujących Sprzedającemu, za wyjątkiem sytuacji wyraźnie wskazanych w Regulaminie lub za zgodą Sprzedającego.
14.
W przypadku, gdy Klient jest konsumentem w miejsce postanowień Regulaminu, które okazałyby się niezgodne z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa regulującymi prawa i obowiązki konsumentów, stosować należy zasady obowiązujące zgodnie z przepisami prawa dotyczącymi sprzedaży konsumenckiej. Przez umowę sprzedaży zawieraną z Klientem będącym konsumentem rozumieć należy umowę sprzedaży konsumentowi w trybie ustawy o prawach konsumenta.
15.
Sklep stosuje odpowiednie środki techniczne oraz organizacyjne gwarantujące ochronę danych osobowych Klientów. Dane Klientów przetwarzane będą wyłącznie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
§ 3. Składanie zamówień
1.
Złożenie zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia umowy sprzedaży ze Sprzedającym. Sklep potwierdza otrzymanie zamówienia, o którym mowa powyżej poprzez przesłanie na adres poczty elektronicznej Klienta potwierdzenia otrzymania zamówienia.
2.
Przesłanie potwierdzenia otrzymania zamówienia nie stanowi przyjęcia oferty Klienta, stanowi ono jedynie informację, że Sklep otrzymał zamówienie ze strony Klienta.
3.
Zamówienie zostaje przyjęte dopiero po przesłaniu na wskazany adres mailowy wiadomości zawierającej potwierdzenie realizacji zamówienia.
4.
Umowa sprzedaży zostaje zawarta dopiero w momencie, kiedy Klient otrzyma na adres poczty elektronicznej potwierdzenie zawarcia umowy wraz z nadanym numerem zamówienia.
5.
W celu złożenia zamówienia Klient musi dokonać
o
wyboru zamawianych towarów,
o
wyboru sposobu dostawy oraz adresu dostawy i adresu, na jaki ma być wystawiona faktura (mogą to być różne adresy),
o
wyboru sposobu płatności.
6.
Wybrane towary należy dodać do koszyka. Poprzez odpowiedni przycisk, możliwy jest wgląd do koszyka. W każdej chwili klient może dokonać zmian w koszyku.
7.
Składając zamówienie należy wprowadzić dane osobowe Klienta, niezbędne do realizacji zamówienia oraz adres. Wymagane dane mogą się różnić w zależności od tego, czy klient dokonuje zamówienia, jako Klient Zarejestrowany lub Niezarejestrowany. Przed otrzymaniem potwierdzenia przyjęcia zamówienia istnieje możliwość ponownego zweryfikowania wprowadzonych danych, dokonania zmian lub anulowania zamówienia. Poprzez wysłanie zamówienia (ZATWIERDŹ I ZREALIZUJ ZAMÓWIENIE) Klient realizuje wiążące zamówienie (ofertę) wobec Sklepu – z obowiązkiem zapłaty na rzecz Sprzedającego. Klient otrzyma automatycznie e-mail potwierdzający otrzymanie jego zamówienia. Potwierdzenie to nie stanowi jednak jeszcze przyjęcia oferty ze strony Sprzedającego.
8.
Czas dostawy uzależniony jest od wyboru sposobu płatności, dostępności towaru oraz innych czynników niezależnych od Sprzedającego. Składając zamówienie Klient ma możliwość uzyskania informacji o przybliżonym terminie zamówienia.
9.
Sklep przyjmuje zamówienia 24 h na dobę w dni robocze i święta, natomiast Sklep przystępuje do potwierdzenia i realizacji zamówienia od poniedziałku do piątku w
godz. 9.00
-17.00 za pośrednictwem strony www.persian.pl, lub poczty elektronicznej office@persian.pl jak również pod tel. 889 417 295
§ 4 Ceny Towarów
1.
Ceny podane przy każdym towarze są wiążące od momentu złożenia zamówienia przez Klienta. Cena obejmuje podatek VAT.
2.
Wszystkie ceny towarów zamieszczone na stronie internetowej Sklepu:
o
podawane są w złotych polskich,
o
zawierają podatek VAT.
3.
Cena towaru nie obejmuje kosztów przesyłki. Koszty dostawy wskazywane są niezależnie od ceny towarów i należy je doliczyć do wartości zamówienia.
4.
Koszty dostawy wskazane są w po wybraniu sposobu dostawy w koszyku zamówienia.
5.
Klient posiadający kody promocyjne składając zamówienie może wprowadzić posiadany kod w celu uzyskania rabatu na zamówione towary.
6.
Z kodu promocyjnego można skorzystać tylko raz. Prawidłowe wprowadzenie kodu promocyjnego pomniejszy wartość zamówienia o procentową wartość kuponu.
7.
Ceny towarów obowiązujące w Sklepie Internetowym obowiązują jedynie przy składaniu zamówienia za pośrednictwem Internetu na stronie internetowej www.persian.pl.
8.
Na podstawie artykułu 589 Kodeksu Cywilnego Sprzedający zastrzega sobie własność sprzedanego towaru/sprzedanych towarów, aż do momentu uiszczenia ceny przez Kupującego, przy czym za moment zapłaty ceny uznaje się moment uznania rachunku bankowego Sprzedającego.
§ 5. Terminy realizacji
1.
Terminy realizacji mogą różnić się w zależności od towaru i jego dostępności w magazynie Sklepu. Wysyłkę towarów dostępnych na magazynie realizujemy w ciągu 14 dni roboczych od daty zaksięgowania przelewu na koncie Sklepu.
2.
Wysyłkę towarów niedostępnych na magazynie Sklepu realizujemy w ciągu 30 dni roboczych od daty zaksięgowania przelewu na rachunku bankowym Sprzedającego. Jeżeli sprowadzenie przez Sklep zamówionego przez Klienta asortymentu wymaga dłuższego czasu, przedstawiciel Sklepu jest zobowiązany do poinformowania Klienta o dłuższym terminie realizacji zamówienia. W przypadku, gdy zamówiony produkt w danym momencie nie jest dostępny u producenta, okres oczekiwania może zostać wydłużony do 14 tygodni.
3.
Zamówione przez Klienta towary, o których mowa w ust. 2 powyżej, są przechowywane na magazynie Sklepu nieodpłatnie do 14 dni od dnia ich dostarczenia na magazyn Sklepu. Z upływem tego okresu, gdy Klient nie odbierze zamówienia, Sklep ma prawo naliczania dziennej opłaty za przechowanie w wysokości 2% zamówienia. W przypadku Klientów, będących konsumentami w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, opłata wynosi 0,5% dziennie.
4.
Dzień wysyłki produktu z magazynu Sklepu, uznaje się za dzień realizacji przez Sklep zamówienia. Przesyłki wysłane przez Sklep nie są dostarczane w soboty, niedziele i święta. Zamówione produkty w zależności od życzenia Klienta oraz specyfikacji produktu, dostarczamy za pośrednictwem: firm kurierskich, zewnętrznych firm transportowych jak również własnym środkiem transportu.
§ 6. Koszt i warunki wysyłki
1.
Opłata za przesyłkę zależna jest od cennika firmy kurierskiej, zewnętrznej firmy transportowej, a w szczególności od wagi oraz objętości zakupionego produktu i wybranej formy płatności. W przypadku gdy transport wykonywany jest własnym środkiem transportu Sklepu, koszt wysyłki zależny jest od wartość i gabarytów towaru. Ponadto Klient m możliwość dokonania osobistego odbioru przesyłki w magazynie.
2.
Koszty transportu Towaru ponosi Klient.
3.
Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie towaru, dostarczenie uszkodzonego towaru czy opóźnienie w dostarczeniu towaru spowodowane przez firmy kurierskie lub zewnętrzne firmy transportowe.
4.
Doręczenie towaru następuje wyłącznie na terenie Polski.
5.
Sklep nie ponosi kosztów wniesienia towaru oraz kosztów montażu produktów u Klienta. W przypadku gdy towar dostarczany jest środkiem transportu należącym do Sklepu, przedstawiciel Sklepu może dokonać wniesienia produktów oraz ich montażu. Koszt wniesienia i montażu ustalany jest indywidualnie z Klientem.
§ 7. Formy płatności
1.
W przypadku płatności przelewem, wpłat należy dokonywać na wskazany poniżej rachunek bankowy. Zamówione produkty są wysłane po otrzymaniu przez Sklep środków na konto.
Rachunek bankowy Sklepu:
1.
Nest Bank SA 13187010452078107973710001
2.
W przypadku płatności za pobraniem, Klient dokonuje płatności u kuriera/kierowcy/przewoźnika w momencie dostawy przesyłki lub w razie odbioru osobistego towaru przez Klienta w magazynie Sklepu.
1.
Sklep przyjmuje płatności za pośrednictwem payU co umożliwia Klientowi dokonanie płatności za pośrednictwem karty kredytowej lub w formie szybkiego przelewu. Zamówione produkty są wysłane po otrzymaniu przez Sklep środków na konto.
§ 8. Odstąpienie od umowy
1.
Klientowi, będącemu konsumentem w rozumieniu art. 22(1) Kodeksu Cywilnego, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem sklepu stacjonarnego, przysługuje – na podstawie przepisów prawa – prawo do odstąpienia od umowy, bez podania przyczyny w terminie 14 dni od dnia dostarczenia towaru. Odstąpienie od umowy nie wiąże się z ponoszeniem jakichkolwiek kosztów przez konsumenta, za wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, 34 ust. 2 i art. 35 ustawy o prawach konsumenta.
2.
Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi m.in. w przypadku, w którym przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb; a także w przypadku gdy przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów
higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu i w innych
przypadkach określonych w art. 38 ustawy o prawach konsumenta.
3.
W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym.
4.
W przypadku odstąpienia przez Klienta od umowy obowiązany jest on przesłać oświadczenie o odstąpieniu od umowy na piśmie lub innym trwałym nośniku w terminie 14 dni od daty odbioru towaru. Do zachowania ww. terminu wystarczy wysłać oświadczenie przed jego upływem listem poleconym lub drogą elektroniczną na adres e-mail office@persian.pl .Ponadto, jeżeli Sklep nie zaproponuje odbioru towaru od Klienta, Klient powinien odesłać towar na wskazany poniżej adres, nie później niż w terminie 14 dni od daty wysłania oświadczenia o odstąpieniu od umowy (do zachowania terminu wystarczy wysłanie towaru przed jego upływem):
PERSIAN sp. Z o.o. adres: ul. Wrocławska 123, 55-003 Chrząstawa Wielka Zasady odstąpienia od umowy, w tym wzór formularza o odstąpieniu od umowy, z którego Klient może skorzystać, a także przypadki, w których prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje określone są w pouczeniu, stanowiącym Załącznik nr 1 do Regulaminu.
5.
W razie skutecznego odstąpienia od umowy, Sklep dokona zwrotu zapłaconej ceny towaru i poniesionych przez Klienta kosztów dostawy towaru na wskazany przez Klienta numer konta bankowego (lub w inny sposób wskazany przez Klienta) w terminie do 14 dni od otrzymania oświadczenia o odstąpieniu. Sklep może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
6.
Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru do Sklepu w wyniku odstąpienia Klienta od umowy sprzedaży. Jeżeli Klient wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep, Sklep nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
7.
Towar, który jest zwracany nie może być używany. Musi być zapakowany w oryginalnym opakowaniu wraz ze wszystkimi instrukcjami i kartą gwarancyjną, dowodem zakupu, paragonem lub fakturą VAT. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
§ 9. Warunki reklamacji (zgłoszenie niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową)
1.
Reklamacje należy składać na adres:
PERSIAN sp. Z o.o. adres: ul. Wrocławska 123, 55-003 Chrząstawa Wielka
Składając reklamację należy dostarczyć do Sprzedającego reklamowany produkt wraz z dowodem zakupu i wypełnionym zgłoszeniem reklamacyjnym, dostępnym pod adresem: www.persian.pl
Sprzedający rozpatrzy reklamację w terminie 14 (czternaście) dni od dnia otrzymania reklamacji w jej prawidłowej postaci. Jeżeli w ciągu 14 dni Sklep nie ustosunkuje się do żądań Klienta, oznacza to, iż uznało żądania za uzasadnione.
2.
W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta, Klient będący konsumentem ma prawo żądać obniżenia ceny albo odstąpienia od umowy, chyba że Sklep niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni produkt wadliwy na wolny od wad albo usunie wadę. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli produkt był już wymieniony lub naprawiony przez Sklep albo Sklep nie wymienił produktu na wolny od wad, ani tej wady nie usunął
§ 10. Dane osobowe
1.
W trakcie rejestracji w Sklepie Internetowym Klient wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych związanych z realizacją zamówień dokonywanych w Sklepie Internetowym.
2.
Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.
3.
Zgodne z ww. ustawą, Klienci mają prawo do wglądu do swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz żądania usunięcia.
4.
Dokonując rejestracji w Sklepie Internetowym Klient wyraża zgodę na powierzenie przetwarzania jego danych Sklepowi. Zgoda ta jest dobrowolna, jednakże konieczna w celu dokonania rejestracji.
§ 11. Postanowienia końcowe
1.
Sklep zastrzega sobie prawo do zaprzestania świadczenia usług poprzez zablokowanie Konta Klienta, którego umyślne działania będą szkodliwe dla Sklepu bądź innych Klientów, oraz który łamie którekolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu. Ponowienie świadczenia usług poprzez odblokowanie konta Użytkownika jest uzależnione od decyzji Sklepu. Zablokowanie konta Klienta nie ma wpływu na wykonanie umów, które zawarli Sprzedający oraz Klient, którego konto zostało zablokowane.
2.
W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie przepisy powszechnie obowiązującego prawa, a zwłaszcza Kodeksu Cywilnego oraz przepisy Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (tekst jednolity z dnia 24 czerwca 2014 r., Dz. U. z 2014 r., poz. 827). Wszystkie nazwy towarów oferowanych do sprzedaży w Sklepie Internetowym są używane w celach identyfikacyjnych i mogą być chronione i zastrzeżone na podstawie przepisów Ustawy Prawo własności przemysłowej (Dz. U. Nr 119 z 2003 r. poz. 1117).
3.
W przypadku zmiany Regulaminu zamówienia złożone przed datą wprowadzenia zmian do niniejszego regulaminu będą realizowane na podstawie zasad obowiązujących przed wprowadzeniem zamian.
4.
Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 1.05.2021 r.
5.
Niniejszy regulamin dostępny jest w siedzibie Sprzedającego, a także pod adresem www.persian.pl
6.
Jeżeli którekolwiek postanowienie Regulaminu zostanie uznane prawomocnym orzeczeniem sądu za nieważne, pozostałe postanowienia pozostają w mocy.
7.
Sklep zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu. W przypadku dokonania zmian w Regulaminie, Administrator poinformuje Klientów o dokonanej zmianie poprzez zamieszczenie ujednoliconego tekstu zmienionego Regulaminu w
serwisie
www.persian.pl obok tekstu dotychczasowego wraz z informacją o dokonaniu zmian oraz wysłanie maila do Zarejestrowanych Użytkowników na adres e-mail podany w Serwisie. Zmiana Regulaminu obowiązuje Klienta po upływie 7 dni od daty poinformowania o zmianie zgodnie ze zdaniem poprzedzającym. Korzystanie przez Klienta z serwisu ww.persian.pl.pl po tym terminie jest jednoznaczne z akceptacją nowej treści Regulaminu.
8.
Prawem właściwym dla umów zawieranych pomiędzy Sprzedającym a Klientem na warunkach określonych w Regulaminie, jest prawo polskie. Wszelkie spory związane z wykonaniem tych umów, a także z usługami świadczonymi przez Sprzedającego w ramach serwisu www.persian.pl będą rozstrzygane przez właściwe polskie sądy powszechne.

 

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.